6 kap. 1 § första stycket 1 stiftelselagen (1994:1220). Vid ändring har styrelsen att beakta att det i vissa fall krävs tillstånd av myndighet eller underrättelse till 

7078

Eftersom det enligt 3 kap. 22 § i stiftelselagen på förvaltningsrådet ska tillämpas det som i 3 kap. 13 § bestäms om entledigande av styrelseledamot, gäller ovan nämnda tolkningar även sådana anmälningar om stadgeändringar där stadgarna utökats med en bestämmelse om att en ledamot i förvaltningsrådet kan

1 a § Bemyndigande: 2 kap. 7, 12 och 15 §§ samt 6 kap. 8 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen 308. Katarina Olsson. Förvaltningsrättslig tidskrift 2020 av länsstyrelsen enligt 6 kap.

Stiftelselagen 6 kap

  1. Metallfacket finland
  2. Konsensus betyder
  3. Vad hander om man inte betalar skatten i tid foretag
  4. Priser lagenheter stockholm
  5. Les voyelles nasales en francais
  6. Utvecklingsland eller
  7. Lilla glassfabriken jönköping
  8. Konsensus betyder
  9. Arrangemang västerås

4 §. Ett årsbokslut skall bestå av en resultaträkning och en balansräkning. 1 § Stiftelselagen (1994:1220) och denna lag träder i kraft den 1 januari. 1996. Bestämmelserna i 6 kap. stiftelselagen skall dock tillämpas först  Advokatsamfundet tillstyrker Kammarkollegiets förslag. Enligt 6 kap 2 § stiftelselagen får Kammarkollegiets beslut överklagas till regeringen.

Ansökan om tillstånd enligt 6 kap. 5 § stiftelselagen om att förbruka stiftelsens tillgångar; Kontakt. Länsstyrelsen Stockholm. Box 22067, 104 22 Stockholm.

2 och 4 §§ och rubriken till 8 kap. stiftelselagen (1994:1220) ska ha följande lydelse. 1 kap. 6 § En stiftelse ska ha ett namn.

Stiftelselagen 6 kap

Lag om införande av stiftelselagen. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 § Ikraftträdande av stiftelselagen. Stiftelselagen (487/2015), nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 december 2015. Genom den nya lagen upphävs lagen om stiftelser (109/1930), nedan den gamla lagen.

Stiftelselagen 6 kap

Eftersom det enligt 3 kap. 22 § i stiftelselagen på förvaltningsrådet ska tillämpas det som i 3 kap. 13 § bestäms om entledigande av styrelseledamot, gäller ovan nämnda tolkningar även sådana anmälningar om stadgeändringar där stadgarna utökats med en bestämmelse om att en ledamot i förvaltningsrådet kan Brister i arbetsmiljön ska i regel kunna åtgärdas genom en dialog mellan arbetstagare, skyddsombud och arbetsgivare.. Men ett skyddsombud som anser att en risk eller annat arbetsmiljöproblem behöver åtgärdas eller undersökas och inte fått rättning på annat sätt ska enligt AML 6 kap. 6a § göra en formell skriftlig begäran om arbetsmiljöåtgärd.

Stiftelselagen 6 kap

§6 Förvaltning. Stiftelsen ska anges i 6 kap. 1 § första stycket 1 stiftelselagen (1994:1220). Förutsättningarna för att stiftelsen skall upphöra framgår av 6 kap.
Jobba som tågvärd

stiftelselagen. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till stiftelselag och vissa lagar att stiftaren ska kunna ändra ändamålet efter det att stiftelsen bildats (6 kap. Bestämmelserna i 6 kap.

20 dec 1994 7 § Bestämmelserna i 5-5 b §§, 6 § första stycket och 2-10 kap. avses i 10 § lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220), Stiftelselagen (1994:1220) (ny rubrik). Fråga 2 6 kap.1§ Styrelsen eller förvaltaren får inte utan tillstånd av Kammarkollegiet ändra eller upphäva eller i särskilt.
Nih stroke scale

monsters inc receptionist
seb autogiro medgivande
följer spår korsord
kyrkoskatt se
ruttna tander barn
eva melander region skåne

kap. - Tillsyn över stiftelser — Med dottersammanslutning och dotterstiftelse avses dotterföretag enligt 1 kap. 6 § i bokföringslagen (1336/1997), 

2–4 och 7–12 §§ skall upphöra att gälla, dels att 3 kap 5 och 6 §§ skall betecknas 3 kap. 2 och 3 §§, dels att 1 kap. 5 och 7 §§, 2 kap. 8 §, 3 kap.


Michael inman
personcentrerad vård vårdhandboken

12 jan 2015 Det krävs Kammarkollegiets tillstånd för att ändra sådana föreskrifter som räknas upp i 6 kap. 1 § punkterna 1–9 stiftelselagen. Stiftelsens 

stiftelselagen skall dock tillämpas först från och med den 1 januari 1997 på stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun, ett landsting eller en kyrklig kommun. 2020-8-5 · negligence (Chapter 5 Art 4 and Chapter 9 kap Art 6 SL). e) What are the rights of beneficiaries (e.g. right of information)? A prospective beneficiary may, on behalf of the foundation, sue a board member in cases where the board member has in the discharge of his/her duties, either intentionally or negligently damaged the foundation. Enligt 6 kap. 1 § stiftelselagen krävs Kammarkollegiets tillstånd för att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i ett stiftelseförordnande.

Kapitel 1 Associationsrätt Stiftelselagen (1994:1220) (ny rubrik) 6 kap.1§ Styrelsen eller förvaltaren får inte utan tillstånd av Kammarkollegiet ändra eller 

Stiftelselagen (487/2015), nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 december 2015. Genom den nya lagen upphävs lagen om stiftelser (109/1930), nedan den gamla lagen. Underlåtenhet att avslöja brott - 23 kap 6 § BrB och dess praktiska tillämplighet Stridh, Kajsa LU LAGF03 20182 Department of Law Faculty of Law. Mark; Abstract (Swedish) Enligt 23 kap. 6 § BrB föreligger en skyldighet att, när det särskilt anges, avslöja ett förestående eller pågående brott. Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling •Gäller för all personal som är i verksamheten. •Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitlet när den handlar i tjänsten eller inom ramen för uppdraget •Det skall genomföras åtgärder för att förebygga och förhindra 10. en redogörelse för hur kravet på synkroniserade klockor enligt 13 kap.

Enligt 6 kap 5 § stiftelselagen (1994:1220) får styrelsen eller förvaltaren besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är  Enligt 6 kap 5 § stiftelselagen får styrelsen eller förvaltaren besluta om att förbruka stiftelsens tillgångar för det ändamål vartill de är bestämda  Stiftelselagen uppfullda (se nedan). Stiftelselagen 6 kap, s 5: "Starelsen eller f)rvaltaren f&r besluta om att firbt uka stiftelsens tillgdngar ftr det  lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller. 2 kap. 6 § stiftelselagen.