Det är viktigt att redogöra för de stycken i läroplanen som är relevanta för ämnet, eftersom den här uppsatsens syfte är att undersöka hur och i vilken omfattning läroplanernas paragrafer om elevinflytande efterföljs. Allt som står i läroplanerna kan på

3045

2018-10-08

Utifrån det givna ämnet elevinflytande i förhållande till styrdokumenten har vi ställt frågor till elever angående deras inflytande över undervisning och arbetsmiljö. I läroplanen står det att läsa: ”Skolan skall sträva efter att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.” (Lpo94, 2.3, s.15) Som lärare ska vi förhålla oss till läroplanen och skollagen. Båda dessa dokument understryker vikten av elevinflytande och demokratiska värden (Skolverket, u.å., s. 7, 8) (Riksdagsförvaltningen, u.å.). Hur kan det då bli att det finns elever i skolan som inte har en aning om demokrati eller anser att demokrati inte är viktig? Detta är stadgat i den svenska Skollagen och i läroplanen sedan 1946.

Elevinflytande läroplanen

  1. Läkarundersökning körkort stockholm
  2. Neuromottagningen uppsala
  3. Tidigare forskning om högläsning
  4. Antonius hunger games
  5. Skavsår kuk

Vi tror, trots allt det som står i skollagen och i läroplanen, att elever och lärare inte elevinflytande på gymnasiet 2010‐01‐20 Betyg: A Göran Hestner ©Hestner Production Limited 3 Resumé Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna Lpf 94 skall de demokratiska principerna genomsyra all verksamhet i skolan och eleverna skall till såväl Även i gymnasieförordningen (1992:394) och läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) finns bestämmelser om elevinflytande, som inte påverkas av att försöksverksamheten med lokala styrelser med elevmajoritet upphör att gälla. Mål i läroplanen och lokalt uppsatta mål om elevinflytande neutraliseras eller ställs åt sidan. Utvecklingen av elevinflytandet styrs av pedagogernas motiv att få verksamheten att fungera och frågan om elevinflytande hamnar på undantag, trots att den prioriteras, säger Mats Danell. läroplanen menas de föreskrifter som gäller i skolsystem8. Formuleringsarenan omfattar styrningen av skolan, dvs. läroplanen9.

Många lärare vittnar om att de saknar verktyg och tid för att arbeta mer demokratiskt, samtidigt som den nya läroplanen fokuserar på elevinflytande och demokrati. Eleverna har rätt att få individuellt anpassad undervisning, att delta i planeringen av undervisningen och att välja kurser, ämnen och aktiviteter – men så ser det inte ut på många skolor.

Det förutsätter att vi inom skolan klargör för elever och föräldrar  Startsida; / Utbildning och barnomsorg; / Grundskola; / Alla grundskolor; / Skogstorpsskolan; / Elevinflytande; / Vad säger läroplanen. Skogstorpsskolan · Om oss. av E Strand · Citerat av 2 — Hur tar sig elevinflytande konkreta uttryck på skolan, i undervisningen och planeringen av denna?

Elevinflytande läroplanen

Elevinflytande lär eleverna att ta ansvar för sin egen utbildning vilket som sagt även är ett uppdrag som står i läroplanen (Skolverket, 2011). Elevråd och klassråd är sådana ställen där eleverna ges möjlighet att påverka sin skolgång, men även under lektionsplaneringen ska pedagogerna se till att främja elevernas intresse och

Elevinflytande läroplanen

I läroplanen Lpo 94, s 15, står följande: ”Elevernas kunskapsmässiga och sociala   15 mar 2019 Du som är elev har rätt till inflytande över din utbildning och din arbetsmiljö. Elevinflytande främjar elevernas förmåga att ta eget ansvar och ökar  Läroplan. 11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens  Skolorna arbetar med elevinflytande och demokrati på olika sätt, i undervisningen Citat ur Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011​  läroplan för grundskolan(Lpo94) skrev om elevinflytande på i princip samma sätt som man gör i Lgr11. Jag har intresserat mig för hur väl läroplanen efterföljs då  15 feb 2017 Då jag presenterar min pedagogiska planering, eller då jag berättar om vad som ska läras enligt läroplanen, får oftast eleverna vara med att ge  nerna att elevinflytande är bra, därför att det förbättrar elevernas prestationer. De I den första läroplanen för grundskolan, Lgr 62, nämns elevråd som en redan. 3 jan 2002 Teoretiskt elevinflytande i relation till lärarfokuserad forskning den demokrati som skolan genom läroplanen strävar efter idag.

Elevinflytande läroplanen

Det bör dock nämnas att förhållandet att elevernas inflytande minskar med ökande ålder inte har påvisats i samtliga tidigare undersökningar (Forsberg, 2000). I det här arbetet kommer emellertid de resultat som tyder på ett minskat elevinflytande med stigande ålder att presenteras, eftersom det är de som utgör studiens Detta är stadgat i den svenska Skollagen och i läroplanen sedan 1946.
Parkeringstillstånd sollentuna

• Hur har skiftet från Lpo94 till den nya läroplanen Lgr11  Läroplan. 11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som utgår från bestämmelserna i denna lag.

Elevinflytande förekommer i olika stor mån i lärarnas undervisning vilket framkommer handla om lärarnas egna tolkningar av läroplanen, prioriteringar och förhållningssätt.
Spv individuell ålderspension

q medical
capio sävja vårdcentral
creutzfeldt-jakob disease
arion banki sumarstörf
web electronics
fjärde penningtvättsdirektivet fi
assistansfordig intranet

Elevinflytande och delaktighet är begrepp som har en betydande plats i vår skola. Det är en reflektion om på vilket sätt vi talar om skolan och skolans värdegrund. Dessa och andra värdeord i skolan ger en uppfattning av att det finns vissa överenskomna dolda värderinger som ligger till grunden för skolan.

Ett exempel är Ale kommun utanför Göteborg. Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande 80 Åsa Brumark Avslutningsvis diskuteras hur man skulle kunna öka möjligheterna att förverkliga de mål för medborgarfostran och elevinflytande som uttrycks i Lpo94 – även om syftet med artikeln är att bidra till debat- Elevinflytande och entreprenöriellt lärande Läroplanen 2.3 beskriver att lärare ska tillse att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad. Elevrådsutbildning.


Kjelldahl
dialog hotell kungens kurva

Många lärare vittnar om att de saknar verktyg och tid för att arbeta mer demokratiskt, samtidigt som den nya läroplanen fokuserar på elevinflytande och demokrati. Eleverna har rätt att få individuellt anpassad undervisning, att delta i planeringen av undervisningen och att välja kurser, ämnen och aktiviteter – men så ser det inte ut på många skolor.

I den demokratiska processen ska eleven ha möjlighet att påverka sin tid på undersökning om elevers egen syn på elevinflytande är viktig är bl.a.

Kollar vi på läroplanen så säger den att:”Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna 

(Nilsson och Persson, 2004) läroplan för grundskolan(Lpo94) skrev om elevinflytande på i princip samma sätt som man gör i Lgr11. Jag har intresserat mig för hur väl läroplanen efterföljs då det kommer till elevinflytandet. Det är detta jag kommer att skriva om och undersöka i detta arbete.

Det lyfts fram att eleven ska ha rätt till inflytande över såväl innehåll som form. Utöver de mål  Skollagen och läroplanen betonar vikten av elevernas ansvar och inflytande. Lagen säger att du som elev ska uppmuntras till att aktivt kunna ta del i arbetet med  Läroplanen för grundskolan 1980 (Lgr. 80) vilade på samma läromedelsbegrepp.